icon icon icon

CHỨNG NHẬN ION HÓA

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 10/01/2020

Kiểm Tra Ion Hóa Và Lọc Nước

 

 Thử nghiệm độc lập các thương hiệu ion hóa hàng đầu - Kết quả so sánh các ion hóa AlkaViva với các thương hiệu khác

 Kết quả tốt nhất của Ionizer - Kết quả cho thấy không có sự rò rỉ của Titan / Bạch kim từ các tế bào nước

• Kết quả kiểm tra UltraWater được chứng nhận của EPA - Báo cáo thử nghiệm phân tích EPA độc lập của Hoa Kỳ về Bộ lọc UltraWater.

 Kiểm tra H 2 trong nước - Kiểm tra H 2 hoặc Hydrogen trong nước.

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG