icon icon icon

BẰNG SÁNG CHẾ

Đăng bởi ALKAVIVA VIỆT NAM vào lúc 12/02/2020

Kiểm tra ion hóa và bộ lọc nước

Thử nghiệm độc lập các thương hiệu hàng đầu - Kết quả so sánh các ion hóa AlkaViva với các thương hiệu khác

Kết quả tốt nhất của Ionizer - Kết quả cho thấy không có sự rò rỉ của Titan / Bạch kim từ các tế bào nước

Kết quả kiểm tra UltraWater được chứng nhận của EPA - Báo cáo thử nghiệm phân tích EPA độc lập của Hoa Kỳ về Bộ lọc UltraWater.

Kiểm tra H 2 trong nước - Kiểm tra H 2 hoặc Hydrogen trong nước.

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG